Najczęściej zadawane pytania

Pomiary musimy wykonać w każdej nowej i modernizowanej instalacji przed dopuszczeniem jej do użytku. Dodatkowo musimy wykonywać badania okresowe, ich częstotliwość określa Ustawa Prawo Budowlane (art. 62), która mówi: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej” Dodatkowo stwierdzenie „nie rzadziej niż raz na 5 lat” precyzuje Polska Norma PN-HD 60364-6, która podaje wykaz obiektów, w których mogą być wymagane krótsze okresy: • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją; • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia • obiekty komunalne; • tereny budowy; • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego). Dobrą praktyką inżynierską jest stosowanie w tych obiektach okresu 1 roku pomiędzy badaniami okresowymi. Ponadto Norma zaleca, aby w protokole sprawdzenia okresowego był podany – dla osoby wykonującej sprawdzenie okresowe – przedział czasu do następnego sprawdzenia okresowego.
Pomiary i badania elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, gdyż tylko to daje gwarancję rzetelnych wyników pomiarów. Niestety, w chwili obecnej dość często zdarzają się uszkodzenia instalacji elektrycznych podczas pomiarów, spowodowane niewiedzą i brakiem doświadczenia u osób podejmujących się wykonania tych badań. Należy pamiętać, że pomyłki mogą zdarzyć się nawet najlepszym fachowcom, w związku z tym przed zleceniem pomiarów zawsze należy upewnić się, czy osoba, która będzie je wykonywała posiada odpowiednie ubezpieczenie na wypadek gdyby doszło do jakiejś szkody. Dodatkowo Prawo Budowlane w artykule 62 mówi: „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, (…) mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych” W praktyce oznacza to, że aby sporządzony po pomiarach protokół miał moc prawną, osoba, która go wystawia powinna legitymować się świadectwem kwalifikacyjnym grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno – pomiarowych.
Do wykonywania pomiarów elektrycznych są zobowiązani zarządcy oraz właściciele budynków. Mówią o tym: Ustawa Prawo Budowlane w art. 5: „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym” Ustawa Prawo Budowlane w art. 62: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej” Dodatkowo wykonywania pomiarów elektrycznych wymaga Polska Norma PN-HD 60364-6. Jaka jest podstawa prawna wykonywania pomiarów oświetlenia? Podstawą prawną wykonywania pomiarów oświetlenia jest Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), które w §26.1 punkt 2 mówi: „Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.” Norma PN-EN12464-1 precyzuje ten zapis i w rozdziale 6. podaje szczegółowe procedury weryfikacyjne.
Wykonywania okresowych oraz odbiorczych badań instalacji elektrycznych wymaga Ustawa Prawo Budowlane art. 5: „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym” oraz art. 62: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę (…) kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunowej” WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZAKOŃCZONYCH PROTOKOŁEM ZDEJMUJE Z WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY BUDYNKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE WYPADKI POWSTAŁE W WYNIKU WAD I USTEREK INSTALACJI. Dodatkowo należy pamiętać, że praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nieruchomości, aby były one eksploatowane zgodnie z Prawem Budowlanym. W związku z tym brak aktualnego protokołu z pomiarów elektrycznych może być przyczyną odmowy wypłacenia odszkodowania w przypadku pożaru spowodowanego usterką instalacji elektrycznej (jest to najczęstsza przyczyna pożarów) lub uderzeniem pioruna.
Zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-6 w skład okresowych badań instalacji elektrycznej w budynku powinny wejść następujące badania i pomiary: • oględziny instalacji (nie wolno zaniedbywać tego punktu, od dokładnych oględzin powinno się zaczynać każde badania instalacji, jest to bardzo ważny element sprawdzenia instalacji elektrycznej, ponieważ prawidłowo wykonane oględziny pozwalają ujawnić wiele niesprawności instalacji wywołujących zagrożenie porażeniem lub pożarem) • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych • pomiar impedancji pętli zwarcia i odniesienie uzyskanych wartości do wcześniej wyznaczonych wartości dopuszczalnych • pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych – jest to bardzo ważny pomiar z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej • sprawdzenie ochrony w obwodach typu SELV i PELV (jeśli występują) • pomiary i odniesienie do wartości wymaganej rezystancji uziomu

Skontaktuj się z nami

EnerMitel Sp. z o.o.

ul. Marcina z Wrocimowic 12L lok. 32
03-145 Warszawa

O firmie

EnerMitel Warszawa – pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia, termowizja, instalacje elektryczne, audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy kompleksowy zakres usług z zakresu energetyki i instalacji elektrycznych dla firm, instytucji i klientów indywidualnych w całej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wszechstronności i indywidualnemu podejściu do klienta sprostamy każdemu zadaniu! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!